Våra möjligheter

Bolagets affärside är att bedriva verksamhet i hel- eller delägda dotterbolag. Vi kan därmed vara intresserade av att investera i verksamheter av
följande art:

  Nystartade bolag
  Inköpta befintliga bolag
  Inköpta delar av befintliga större bolag

Följande verksamhetsområden är intressanta:

  Småskalig industriell tillverkning av monterings- och förpackningskaraktär
  Försörjningsfunktioner med pappersbruket som en kund, men med potential att vidga kundkretsen till andra pappersbruk och/eller andra kundkategorier.
  Annan industriell verksamhet.
  Vård och omsorg

Enligt förutsättningarna i bolagsordningen skall moder- och dotterbolagens verksamheter i första hand bedrivas i Hallstavik.